"Pod skrzydłami najlepszych" - konferencja prasowa

Data publikacji: 2021-05-26 15:14:48

"Pod skrzydłami najlepszych" - konferencja prasowa

Podpisujemy trójstronne porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej

Podczas spotkania zostanie sfinalizowane trójstronne porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej, pomiędzy:

- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego – inicjatorem akcji,

- Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” w Kaliszu

- Miastem Kalisz, jako organem prowadzącym dla szkół: Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

Strony zawierają porozumienie w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego i zapewnienia jego wysokiej efektywności. Porozumienie pozwoli na kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, otwartego na potrzeby pracodawców, dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe.

Planuje się w szczególności:

  • Utworzenie klasy pod patronatem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” służącej podniesieniu jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabyciu umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowaniu absolwentów do podjęcia zatrudnienia w firmach branży przemysłu lotniczego.
  • Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych na rzecz kształcenia zawodowego, w tym organizację praktyk i staży zawodowych dla uczniów.
  • Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-zawodowych skierowanych do uczniów, w tym organizację wizyt studyjnych, specjalistycznych szkoleń i warsztatów.
  • Podejmowanie wspólnych działań w obszarze doradztwa zawodowego.
  • Realizację wspólnych projektów edukacyjnych na rzecz kształcenia dualnego i zawodowego.
  • Zacieśnienie i rozwój wzajemnych kontaktów.

Celem porozumienia jest przede wszystkim utworzenie KLASY PATRONACKIEJ – POD SKRZYDŁAMI WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO w Zespole Szkół Zawodowych w Kaliszu – I klasa szkoły branżowej I stopnia – ok. 25 uczniów.

Klasa będzie obejmowała kształcenie w zawodach:

  • ELEKTROMECHANIK
  • MECHATRONIK
  • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Będzie to klasa uczniowska, co oznacza, że młodzież na co dzień będzie uczyć się przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Kaliszu, natomiast praktyki zawodowe będą odbywały się na warsztatach w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i maszyny, dające możliwość nauki zgodnej z oczekiwaniami wymagających pracodawców branży przemysłu lotniczego.

Ponadto od drugiej klasy uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawców zrzeszonych w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym, co umożliwi im poznanie specyfiki branży „od środka” i współprace z najwyższej klasy fachowcami przemysłu lotniczego.

Przez cały okres trzyletniej nauki uczniowie będą otoczeni opieką nie tylko nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w szkole, ale również koordynatorów wyznaczonych do współpracy po stronie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.

W ramach prowadzenia klasy patronackiej WKL oraz CWRKDiZ w Kaliszu zadeklarowali czyny udział w życiu klasy, poprzez organizowanie dodatkowych konkursów, wycieczek związanych z branżą, spotkań z ciekawymi osobami, możliwości odbycia dodatkowych zajęć na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej, a nawet organizację staży i praktyk zagranicznych.

Dla najlepszych uczniów przewidziano również stypendia, różne formy i możliwości dodatkowych aktywności, zajęć i nagradzania.

Każdy uczeń otrzyma odzież roboczą odpowiednio oznakowaną.

Po ukończeniu 3 letniej nauki będzie możliwość zatrudnienia w firmach zrzeszonych w ramach Wielkopolskiego Klastra Lotniczego i jednocześnie kontunuowaniu nauki w szkole branżowej II stopnia w trybie zaocznym i uzyskania tym samym wykształcenia średniego z możliwością zdania matury.

To nie wszystko. Absolwenci klasy patronackiej będą mogli także kontynuować naukę na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej, zdobywając dalsze szczeble wykształcenia, np. wykształcenie wyższe inżynieryjne.

Obecnie powołany został zespół ds. podstawy programowej, który składa się z przedstawicieli naszych szkół oraz pracodawców, który dopracowuje programy nauczania w taki sposób, aby spełniały oczekiwania pracodawców klastra i dały młodzieży szansę na zdobycie jak najlepszego doświadczenia, by po ukończeniu szkoły, stać się najlepszym fachowcem.

Współpraca CWRKDIZ z Partnerami:

Zacieśnienie współpracy pomiędzy CWRKDiZ w Kaliszu a Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Kaliszu jest jednym z efektów subregionalnej konferencji „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”, która odbyła się w lutym tego roku. Od tego czasu Centrum wraz z wydziałem edukacji przeprowadziło kilka ciekawych inicjatyw, jak np. organizacja zbiorowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich szkół podstawowych, w których wzięło udział ponad 670 uczniów, czy opracowanie i promocja INFORMATORA ZAWODOWEGO dla miasta Kalisza, w którym stawiamy na edukację zawodową i techniczną, prezentując 7 szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Informator trafił do wszystkich uczniów klas 8 szkół podstawowych i ich rodziców poprzez dziennik elektroniczny. W tej chwili przygotowujemy się również do promocji szkół ponadpodstawowych poprzez lekcje pokazowe on-line – akcja rusza 20 maja.

Współpraca Centrum w WKL jest realizowana już od kilku lat, poprzez udział w wielu ciekawych inicjatywach. Ostatnią z nich był autorski projekt Centrum – Młodzieżowych Misji Gospodarczych”, w trakcie których młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci Akademii Kaliskiej opracowywali scenariusze przyszłości dla branży przemysłu lotniczego. Uroczysta gala podsumowująca projekt miała miejsce niedawno, a relację z uroczystości możecie Państwo obejrzeć na Facebooku. Ponadto Centrum z WKL wraz z  zagranicznymi partnerami opracowało wniosek w zakresie wypracowania dobrych praktyk i wdrożenia innowacji w ramach programu Erasmus – Partnerstwa Strategiczne, który uzyskał pozytywną ocenę Narodowej Agencji programu Erasmus, jednak znalazł się na liście rezerwowej. W tym roku wniosek zostanie ponownie złożony.